ponedjeljak, 21. veljače 2011.

Turističke agencije

Turizam je skup odnosa i pojava koje proizilaze iz boravka stranaca u nekom mjestu, ako taj boravak ne podrazumijeva promjenu prebivališta i nije vezan za sticanje zarade( zapošljavanje u destinaciji koju se posjećuje). Turizam je svako putovanje koje nema za cilj obavljanje neke privredne djelatnosti. Turist je osoba koja putuje najmanje 24 sata izvan mjesta stalnog boravka, osim u slučaju krstarenja, kada to putovanje podrazumijeva vremenski period kraći od 24 sata. Obuhvaća rekreaciju i odmor.
Između ponude i potražnje posreduju turističke agencije.
Ljudi odlaze na razne destinacije kako bi se zabavili, odmorili ili pak vidjeli neke kulturne znamenitosti. Ovdje su neke atraktivne destinacije bilo za ljeto ili zimu:
www.uniline.hr/croatia
www.generalturist.com

petak, 18. veljače 2011.

Turizam i ponuda-potražnja

Turizam je skup odnosa i pojava koje proizilaze iz boravka stranaca u nekom mjestu, ako taj boravak ne podrazumijeva promjenu prebivališta i nije vezan za sticanje zarade( zapošljavanje u destinaciji koju se posjećuje). Turizam je svako putovanje koje nema za cilj obavljanje neke privredne djelatnosti. Turist je osoba koja putuje najmanje 24 sata izvan mjesta stalnog boravka, osim u slučaju krstarenja, kada to putovanje podrazumijeva vremenski period kraći od 24 sata. Obuhvaća rekreaciju i odmor.

Neki od oblika ne koje dijelimo turizam su:

-odgovorni turizam,-eko turizam,-masovni turizam,-seoski turizam,-nautički turizam,-kongresni turizam -zdravstveni turizam,-vjerski turizam,-zimski turizam,-gradski turizam,-manifestacijski turizam,-enofilski turizam,-robinzonski turizam i tako dalje.

Ljudi odlaze na razne destinacije kako bi se zabavili, odmorili ili pak vidjeli neke kulturne znamenitosti. Ovdje su neke atraktivne destinacije bilo za ljeto ili zimu:

www.uniline.hr/croatia
www.generalturist.com